Povinně zveřejňované informace

  1. Název
   Obec Veliká Ves
  2. Důvod a způsob založení
   Obec Veliká Ves (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
   Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu)
  3. Organizační struktura
   Zastupitelstvo obce:
   Starostka: Lenka Kučerová
   Místostarosta: Miroslav Jaroš
   Členové:
  4. Finanční výbor:  předseda: , členové:
   Kontrolní výbor: předseda: , členové:
  5. Kontaktní spojení
   Kontaktní poštovní adresa: Obec Veliká Ves, Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves
   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Veliká Ves, Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves
   Úřední hodiny: Pondělí: 9 – 12 hodin a 15 – 19 hodin, Středa: 9 – 12 hodin a 15 – 18 hodin, v jiné dny po předchozí dohodě se starostkou obce
   Telefonní číslo: +420 315682710
   Adresa internetové stránky: www.velikaves.eu
   Další elektronické adresy: ouvelikavesuprahy@seznam.cz
  6. Případné platby lze poukázat: Číslo účtu: 30026201, Kód banky: 0100, Název banky: Komerční Banka
   IČ: 43750486
  7. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
   Kontaktní údaje na poskytovatele pověřence:
   Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činností místních samospráv, z.s.
   Střemy 78, 277 34 Nebužely
   e-mail: gdpr@os-proobce.cz
   telefon: +420 607 060 381
  8. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
   • ústně – v kanceláři úřadu
   • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
    Obecní úřad Veliká Ves
    Hlavní 69
    25070 Veliká Ves
   • e-mailem: ouvelikavesuprahy@seznam.cz
   • telefonicky na tel. čísle: 315 682 710
    Úřední hodiny
    pondělí: 9.00-12.00   15.00-19.00
    středa:    9.00-12.00   15.00-18.00
  9. Nejdůležitější předpisy
   Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

    • Ústava ČR, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
    • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
    • Zákon č. 312/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
    • Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
    • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
    • Zákon č. 298/1992 Sb. o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
    • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úz. rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon,) ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů (311(2002 Sb.)
    • Zákon č. 312/2002 Sb. zákon o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
    • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 576/1990 Sb. rozpočtová pravidla republiky, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 269/1994 Sb. o rejstříku trestů
    • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
    • Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutá informace říjen 2017
Poskytnutá informace srpen 2017
Poskytnutá informace březen 2017
Poskytnutá informace únor 2017
Poskytnutá informace duben 2016
Poskytnutá informace únor 2016
Poskytnutá informace březen 2015