Rozvojové dokumenty

Opatření obecné povahy č. 1/2018, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře

pdf  Opatření obecné povahy č. 1/2018

_________________________________________________

Územní studie Veliká Ves – Příděly

pdf  Textová část

pdf  Výkres č. 2 Urbanistické řešení

pdf  Výkres č. 3 Závazná část územní studie

pdf  Výkres č. 4 Veřejná infrastruktura

pdf  Výkres č. 5 Rozvoj území dle struktury vlastnických vztahů

pdf  Výkres č. 6 Průmět rozvojových ploch do parcel dle katastrální mapy

pdf  Výkres č. 7 Schéma požární ochrany

_________________________________________________

Územní plán obce Veliká Ves

pdf  Textová část

pdf  Výkres č. 1 Situace širších vztahů

pdf  Výkres č. 2 Hlavní výkres

pdf  Výkres č. 3 Doprava

pdf  Výkres č. 4 Vyhodnocení záborů ZPF a LPF

pdf  Výkres č. 5 Územní systém ekologické stability

pdf  Výkres č. 6 Kanalizace, vodovod, vodní toky

pdf  Výkres č. 7 Zásobování el. energií, telekomunikací

pdf  Výkres č. 8 Zásobování zemním plynem

pdf  Výkres č. 9 Veřejně prospěšné stavby a asanace