Povinně zveřejňované informace

 1. Název
  Obec Veliká Ves
 2. Důvod a způsob založení
  Obec Veliká Ves (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu)
 3. Organizační struktura
  Zastupitelstvo obce:
  Starosta: Mgr. Petr Kovářík
  Místostarosta: Radek Fröhlich
  Členové: Dominika Číhalová, Ing. Jana Hantáková, Bc. Eva Lukešová, Eva Maršálková, Pavel Raudenský
 4. Finanční výbor:  předseda: Eva Maršálková, členové: Dominika Číhalová, Simon Paukert
  Kontrolní výbor: předseda: Bc. Eva Lukešová, členové: Mgr. Alexandra Fecková, Ing. Jana Hantáková
 5. Kontaktní spojení
  Kontaktní poštovní adresa: Obec Veliká Ves, Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves
  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Veliká Ves, Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves
  Úřední hodiny: Pondělí: 9 – 12 hodin a 15 – 19 hodin, Středa: 9 – 12 hodin a 15 – 18 hodin, v jiné dny po předchozí dohodě se starostou obce
  Telefonní číslo: +420 315682710
  Adresa internetové stránky: www.velikaves.eu
  Další elektronické adresy: ouvelikavesuprahy@seznam.cz
 6. Případné platby lze poukázat: Číslo účtu: 30026201, Kód banky: 0100, Název banky: Komerční Banka
  IČ: 43750486
 7. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Veliká Ves
   Hlavní 69
   25070 Veliká Ves
  • e-mailem: ouvelikavesuprahy@seznam.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 315 682 710
   Úřední hodiny
   pondělí: 9.00-12.00   15.00-19.00
   středa:    9.00-12.00   15.00-18.00
 8. Nejdůležitější předpisy
  Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
  • Ústava ČR, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
  • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
  • Zákon č. 312/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
  • Zákon č. 298/1992 Sb. o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
  • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úz. rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon,) ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů (311(2002 Sb.)
  • Zákon č. 312/2002 Sb. zákon o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 576/1990 Sb. rozpočtová pravidla republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 269/1994 Sb. o rejstříku trestů
  • Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost o informaci řijen 2017 Poskytnutá odpověď
Žádost o informaci srpen 2017 Poskytnutá odpověď
Žádost o informaci březen 2017 Poskytnutá odpověď
Žádost o informaci únor 2017 Poskytnutá informace únor 2017
Žádost o informaci duben 2016
Poskytnutá informace duben 2016
Žádost o informaci únor 2016 Poskytnutá informace únor 2016

Žádost o informaci březen 2015 Poskytnutá informace březen 2015